CHÍNH SÁCH VỀ BẢO MẬT QUYỀN RIÊNG TƯ
 1. TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG
  1. Bảo mật Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch và/hoặc các yếu tố định danh khác mà Công Ty cung cấp cho Khách hàng.
  2. Khách hàng chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại, mất mát phát sinh do Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch, và/hoặc các yếu tố định danh khác bị tiết lộ dưới bất cứ hình thức nào, với bất cứ lý do nào.
  3. Trường hợp Khách hàng phát hiện các thông tin cần bảo mật nêu trên có thể không còn thuộc sự kiểm soát của Khách hàng thì ngay lập tức thông báo cho Công Ty biết và thực hiện theo chỉ dẫn của Công Ty.
 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY
  1. Công Ty có trách nhiệm bảo mật và lưu giữ thông tin của Khách hàng. Công Ty không công bố những thông tin liên quan đến tài khoản tiền, chứng khoán, thông tin nhận dạng và dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp phải cung cấp theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.
  2. Hỗ trợ Khách hàng khôi phục thông tin đăng nhập khi Khách hàng yêu cầu.